மனிதம் போற்றுவோம் !

திரு. ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்களுடன் ஒரு சந்திப்பு ! இன்று, தி.நகர் வாணி மஹாலில் - இந்து தர்மத்தில் இளைஞர்களின் பங்கு என்ற கருத்தரங்கு நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்டு பேசிய திரு ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் மதம் கடந்து மனிதம் போற்றும் கருத்துக்களை சொல்லி உரை நிகழ்த்தினார். நடைமுறைகளும், நம்பிக்கைகளும் காலம் காலமாக மனித குலத்திற்கும், மனித குல மேம்பாட்டிற்கும் காரணமாயிருந்ததை அறிவியல் பூர்வமாக எடுத்துரைத்தார். நிகழ் உரை முழுதும் நேர்மறையான வார்த்தைகளும், கருத்துக்களும் பரிமாறப்பட்டன. நூற்றாண்டுகள் கடந்த தாயார் ஆண்டாளின் நம்பிக்கையும், சமீப கால சிந்தனையாளர்களின் தொகுப்புகளான - இரகசியம் புத்தகத்தையும் ஒருங்கிணைத்து மனித மனம், மானுட ஒற்றுமை குறித்து அவர் ஆற்றிய உரை, தேவர் ...

Read more

MBlood – Mobile App Developed by JB Soft System Team

Happy evening, we got a mobile app development order from our client M/s SPPL Jain Charitable Trust few months back, we have completed and launched the MobileApp mBlood, An innovative and user friendly effective App to connect the Blood requirements with Blood Donors, the app has all the advanced features of realtime tracking... The Good news is that, till last week the user base was few hundreds, but in the last few days it exponentially ...

Read more

Business Email Address Matters

Nowadays we all use Emails for our Business communications, let it be sending the quotes to clients/customers, placing the orders or any form of communication to our clients, employees are mostly done through emails only. I work with many of my clients even big companies and leading business leaders; For their communication they use Emails… I find many are using the free mail services like gmail.com, yahoo.com, hotmail.com etc… While you are sending your Business ...

Read more

Use Google Docs

From personal computers to business computers, apart from Windows OS, every computer has Ms-Office suite which consists of Word, Excel, Powerpoint… Most Students, Individual and Business rely on these software for their activity, from drafting letters to maintaining the data. The technology evolved and steadily the solutions moved to the cloud, Now we have the GApps - Google Docs, which is a boon to business. All your Letter composing, Document preparation, Data sheets can be ...

Read more

Have CRM in place

CRM stands for Customer Relationship Management. As we business people know Customer is the King, Customer is God and the purpose of the business is fulfilling the need of the customer and making the customer satisfied. The focus of business, which was customer service earlier, now evolved to customer satisfaction. Now to retain the customer, the businesses and the people in business has to strive beyond the customer service, beyond the customer satisfaction and to ...

Read more

Plan your Day by using Calendar

From the pauper to a king they all have only 24 hours per day, no ration to you and no leverage to others, still you have to do what you have to do in 24 hours. Might be you put all your time to become what you want, you spent time to earn few 100s. As a growing entrepreneur the time will come when you are ready to put few thousands to buy that time. ...

Read more

Have enough Manpower

Manpower makes an organisation powerful, in fact without people an organisation is nothing, I used to hear from my contacts as they have lot of works pending and lot of works to be completed in a day. Ironical is that they want to grow, and to grow, they have to do many things, but they don’t have enough time to work on them. They struggle with their growth because of less or no manpower to ...

Read more

Maintain Clients / Customers Database

Once I asked a fellow businessman, "How many clients do you have?" he replied, “600 to 700 clients!!”, when I asked "How client count can be approximate number?, Why not a definite count as reply?" He was not able to answer. This is because he does not maintain any database of the clients or customers. When you are in business, you should have the complete database of your clients with all possible information including and ...

Read more

Have Website

In early days to find a product or service they walk into a showroom, market and enquire with their requirements. Little later people started using Yellow pages and other directory services, now in the technology driven world, everyone is with access of internet in their palm at all times, if they need any information, product or service they immediately search the information online and find the Businesses. To be relevant and updated, keep the business ...

Read more

About J Sampath

J Sampath is the Managing Director of JB Soft System, running the organisation successfully since 2001, with more than 2000 clients, He supports his clients through his services like Web solutions, Web consultancy, sharing Best Business practices. Many of his clients know him as the master of Checklists and systems, His meticulous approach in acquisition of new clients through systematic follow-up has gained all this 2000 clients. Sharing the business best practices to his clients ...

Read more